ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน MIS FANG REPORTS ::งานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลฝาง ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
ประจำเดือน 03-2019
9,370 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 03-2019
858 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 03-2019
1,085 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 03-2019
31 ราย
จำนวนผู้รับบริการศูนย์สุขภาพส่งเสริมตำบลเวียง
ประจำเดือน 03-2019
0 ราย
ข้อมูลการส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า
ประจำเดือน 03-2019
162 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 03-2019
442 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 03-2019
130 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 03-2019
128 ราย

5 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 03-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน

5 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 03-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
O800 Spontaneous vertex delivery 7
S913 Open wound of other parts of foot 1
S2230 Fracture of rib: closed 1
J189 Pneumonia, unspecified 1
O821 Delivery by emergency caesarean section 1

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน (ข้อมูล Thai Refer) ประจำเดือน 03-2019