ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน MIS FANG REPORTS ::งานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลฝาง ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
ประจำเดือน 05-2019
20,905 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 05-2019
1,047 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 05-2019
3,047 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 05-2019
319 ราย
จำนวนผู้รับบริการศูนย์สุขภาพส่งเสริมตำบลเวียง
ประจำเดือน 05-2019
1,403 ราย
ข้อมูลการส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า
ประจำเดือน 05-2019
442 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 05-2019
830 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 05-2019
398 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 05-2019
367 ราย

5 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 05-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
N185 Chornic renal failure 2122
I10 Essential (primary) hypertension 1077
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 673
B24 Unspecified human immunodeficiency virus [HIV] disease 353
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 264

5 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 05-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
D561 Beta thalassaemia 17
O800 Spontaneous vertex delivery 16
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 13
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 10
J189 Pneumonia, unspecified 9

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน (ข้อมูล Thai Refer) ประจำเดือน 05-2019